Mets pode ser o favorito do ás japonês Yoshinobu Yamamoto
Fuente